ARBETSRÄTT

Advokatfirman Wilensky hanterar olika slag av arbetsrättsliga frågor.

Allt från upprättande av anställningsavtal, avsked/uppsägning på grund av personliga skäl eller arbetsbrist, biträde vid MBL-förhandlingar och arbetsrättsliga tvister.

ARVSRÄTT

Advokatfirman Wilensky har stor vana att företräda klienter som ombud vid tvister som kan uppkomma både i domstol och utanför domstol, gällande arv, testamente, bodelning och arvskifte. Det kan gälla klander av testamente, frågan om ett testamente är återkallat eller inte, kränkningar av laglott samt andra typer av tolknings- eller tillämpningsfrågor som är knutna till arvsituationen.

BROTTMÅL

Offentlig försvarare

Den som är misstänkt för ett brott har ofta rätt till en offentlig försvarare som förordnas av tingsrätten. Den misstänkte har dock rätt att begära vilken advokat som helst. Alla advokater på Advokatfirman Wilensky åtar sig uppdrag som offentlig försvarare och har mångårig erfarenhet inom alla typer av brottmål. Rätten till offentlig försvarare kan träda in redan när du kallas till förhör hos polisen. Advokaten närvarar då under förhöret och tillvaratar den misstänktes rättigheter redan från processens början. Den offentliga försvararen har i uppdrag att med nit och omsorg tillvarataga den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning.
Medverka inte vid förhör utan en advokat närvarande.
Den offentlige försvararen bekostas av staten.
 
Målsägandebiträde

Den som har utsatts för brott benämns som målsägande och tingsrätten kan förordna ett målsägandebiträde för denne. Målsägande har rätt att begära en viss jurist som målsägandebiträde. Målsägandebiträdet ska tillvarata målsägandens intressen i målet. Som målsägandebiträde ger vi målsäganden hjälp och stöd inför såväl som under en rättegång. Detta innebär att vi är med under förhör, utredningar och andra åtgärder som vidtas under förundersökningen i den mån målsäganden önskar det. Vidare ska målsägandebiträdet bistå målsägande att föra talan om enskilt anspråk, dvs. upprätta skadeståndskrav i anledning av brottet.
Kostnader för målsägandebiträdet ersätts av staten. Samtliga advokater och biträdande jurister på Advokatfirman Wilensky åtar sig uppdrag som målsägandebiträde.
 
Särskild företrädare för barn

När det finns anledning att anta att ett brott har begåtts mot någon som är under 18 år och den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller då det kan antas att vårdnadshavaren, genom sitt förhållande till den misstänkte, inte kommer tillvarata barnets rätt förordnar tingsrätten en särskild företrädare för barn. Denne bistår även barnet med skadeståndstalan vid domstolsförhandlingen. Det är åklagaren som ansöker hos domstolen om särskild företrädare för barn. Kostnaderna för en särskild företrädare för barn täcks av staten.

FAMILJERÄTT

Vårdnad, boende och umgänge
 
Om ni som föräldrar inte kan enas om barns vårdnad, boende eller rätt till umgänge kan ni få hjälp av kommunen. Om ni inte kommer överens kan tingsrätten fatta beslut.
 
Den som står inför en tvist angående vårdnad, boende eller umgänge bör kontakta en erfaren familjerättsjurist som kan lagstiftning och rättspraxis. Advokatfirman Wilenskys erfarna familjerättsjurister tillför förutom kunskap också erfarenhet, engagemang och lugn i svåra situationer. Du behöver aldrig stå ensam om du anlitat en familjerättsjurist från Advokatfirman Wilensky för att hantera ditt ärende.
 
Underhållsbidrag
 
När ett barn bor hos en av föräldrarna ska den andre föräldern betala för delar av barnets omkostnader. Tingsrätten kan besluta om och hur mycket detta underhållsbidrag ska vara.
 
Ett underhållsbidrag betalas av en förälder till den andre föräldern varje månad. Underhållsbidrag är vanligast när barnet bor hos en förälder, men kan även vara aktuellt när ett barn bor växelvis hos föräldrarna. Det kan till exempel handla om fall där det är stora skillnader i inkomst mellan föräldrarna.

HUS OCH HEM

Bostadsrättsjuridik

Advokatfirman Wilensky har stor erfarenhet av bostadsrättsliga frågeställningar.
Om du som köpare av en bostad har upptäckt fel och brister i förhållande till vad som avtalats, eller vad du hade anledning att förvänta dig, kan du ha rätt till ersättning från säljaren, antingen genom att priset i efterhand sätts ner eller genom ett skadestånd för att täcka kostnader som du haft. Om det är ett mycket allvarligt fel kan du till och med ha rätt att häva köpet.
Ur en säljares perspektiv kan det finnas möjlighet till skadestånd om en köpare inte fullföljer köpet eller inte betalar. Det blir då fråga om avtalsbrott.

Advokatbyrån biträder bostadsrättsföreningar såväl som bostadsrättsföreningars medlemmar i frågor om fastigheten, föreningsrätt samt i ekonomiska frågor kring bostadsrätten. Vi arbetar även med övergripande frågor som föreningsfrågor, stadgefrågor och även frågor kring den löpande driften exempelvis störningar, förverkanden, skador i lägenheter och ansvarsfördelning,  andrahandsupplåtelser, störningar och entreprenadfrågor.
 
Fastighetsrätt

Vid en fastighetsförsäljning dyker en mängd juridiska frågor upp. Vilka rättigheter och skyldigheter har köparen och säljaren? Vad kan säljaren göra för att undvika att köparen kräver ersättning efter köpet? Är det köparen eller säljaren som ska bekosta åtgärdande av fel i fastigheten? När föreligger ett så kallat dolt fel?
Advokatfirman Wilensky har många års erfarenhet av tvister som uppstått mellan köpare och säljare av fastigheter som rör exempelvis fel i fastighet, dolda fel, nyttjanderätt, arrende, samäganderätt mm.

KONSUMENTRÄTT OCH KÖPRÄTT

En av de mest centrala frågorna inom juridiken är köp och försäljning av varor och annan egendom. Advokatfirman Wilensky har kompetens och erfarenhet inom de skiftande juridiska frågeställningar som kan uppkomma vid köprättsliga transaktioner, oavsett om du är köpare eller säljare.

LSS

Advokatfirman Wilensky har expertis inom området personlig assistans och assistansersättning. Vi har omfattande processerfarenhet när det gäller assistansmål som ombud åt privatpersoner och kommuner.
För att bedriva verksamhet enligt LSS krävs tillstånd och ett omfattande regelverk måste följas. Vi lämnar rådgivning och biträde angående frågor som rör tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans eller annan verksamhet enligt LSS.

MIGRATIONSRÄTT

Asyl

Advokatfirman Wilensky åtar sig uppdrag som offentligt biträde i asylärenden. Vi har stor erfarenhet av att företräda asylsökanden och driver alltid våra asylärenden med största engagemang. I en asylprocess har den asylsökande rätt till ett offentligt biträde. Du kan alltid framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde. Det offentliga biträdet bekostas av staten.
 
Arbetstillstånd

Advokatfirman Wilensky hjälper dig och din arbetsgivare med rådgivning kring vad som krävs för att ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete.
 
Anknytning

När en person har fått uppehållstillstånd i Sverige kan personens närmaste familjemedlemmar ibland också ha rätt att komma hit. Vi kan hjälpa dig att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till en familjemedlem eller överklaga ett beslut som rör anknytning.
 
Verkställighetshinder

När något nytt har inträffat som skulle kunna hindra Migrationsverket från att utvisa eller avvisa dig kan du ansöka om verkställighetshinder. Sådana hinder kan till exempel vara förändrad situation i hemlandet, sjukdom eller om din familjesituation har förändrats. Vi hjälper dig med din ansökan om verkställighetshinder.
 
Övrigt

Advokatfirman Wilensky åtar sig också uppdrag inom andra delar av migrationsrätten. Den som har haft permanent uppehållstillstånd i Sverige under ett antal år kan ansöka om svenskt medborgarskap. Vi hjälper dig med din ansökan om medborgarskap. Vi hjälper även till med rådgivning kring uppehållsrätt för EES-medborgare
 
Migrationsverket och Polisen har i vissa fall rätt att besluta om att en person ska tas i förvar. Du har i många fall rätt till offentligt biträde. Begär någon från Advokatfirman Wilensky! Vi hjälper dig att överklaga förvarsbeslut och företräda dig i domstol.

PROCESSER OCH SKILJEFÖRFARANDE

Advokatfirman Wilensky biträder företag, privatpersoner och organisationer i allmän domstol, förvaltningsdomstol och specialdomstol. Advokatfirmans jurister har lång erfarenhet av tvister inom många olika verksamhetsområden och vi kan tillhandahålla den kompetens som varje ärende kräver.

SKADESTÅNDS- OCH FÖRSÄKRINGSRÄTT

Vid trafikolycka kan Du ha rätt till ersättning genom trafikförsäkringen. Som regel brukar försäkringsbolagen göra ett frivilligt åtagande att stå för klientens ombudskostnader i trafikskadeärenden.
Har Du drabbats av felbehandling inom hälso-, sjuk- eller tandvård (behandlingsskada) kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.
Om någon annan vållat dig personskada kan du få ersättning genom ansvarsförsäkring som kan finnas hos motparten.
 
Advokatfirman Wilensky hjälper vidare företag som har lidit skada med att få den ersättning de är berättigade till genom att driva ärendet utom rätta eller i domstol.

SOCIALRÄTT

Tvångsvård utgör en av de mest ingripande åtgärderna som staten kan utöva över sina medborgare.
 
Tvångsvård får inte tillämpas utanför vad lagen tillåter. Advokatfirman Wilensky har stor erfarenhet att arbeta med utsatta människor och bevaka deras rättigheter när det gäller tvångsvård såsom tvångsomhändertagande av barn eller unga (LVU), missbrukare (LVM) och psykisk sjuka (LPT och LRV).

Våra kontor ⌂

MALMÖ

Stora Nygatan 59
211 37 Malmö
Telefon: 040-617 01 00
info@advokatwilensky.se

HELSINGBORG

Drottninggatan 11
251 21 Helsingborg
Telefon: 042-24 05 42
info@advokatwilensky.se

LANDSKRONA

Norra Långgatan 24
216 31 Landskrona
Telefon: 0418-200 08
info@advokatwilensky.se