Skip to main content
advokatfirman wilensky

Ren förmögenhetsskada bostadsrättsförening

Högsta domstolen har nyligen kommit med ett avgörande, T 1559-18 ”Gamla vägen”, som är av stort intresse för bland annat bostadsrättsföreningar. En bostadsrättsförening har, av Högsta domstolen, ansetts skyldig att ersätta en köpare av en bostadsrätt för skada som orsakats genom att föreningen lämnat felaktiga uppgifter om pantsättning i ett utdrag ur lägenhetsförteckningen.

Köparen av bostadsrätten hade drabbats av en så kallad ren förmögenhetsskada, det vill säga en ekonomisk skada som uppkommit utan samband med att någon lider person- eller sakskada (1 kap. 2 § skadeståndslagen). Enligt Skadeståndslagen utgår ersättning förutom då det föreligger ett kontraktsförhållande och fall där det särskilt föreskrivs, som huvudregel bara under förutsättning att skadan har vållats genom brott (jfr 2 kap. 2 § skadeståndslagen).

Viss utveckling och utvidgning av ersättningsmöjligheterna för ren förmögenhetsskada har skett genom Högsta domstolens rättspraxis. Framförallt har rättspraxis pekat ut två̊ typsituationer där ersättning för ren förmögenhetsskada kan utgå. Den ena är när det föreligger en kvalificerad tillitssituation, rättsfallen ”Kone” NJA 1987s. 692 och ”Fastigheten Pastorn” NJA 2001 s. 878, av vilka det framgår att ersättning kan utgå̊ när någon med fog satt sin tillit till ett värderingsintyg. Den andra typsituationen avser fall där det har förekommit ett kvalificerat otillbörligt, om än inte brottsligt, handlande (se t.ex. ”Max och Frasses” NJA 2005 s. 608).

I den nu aktuella domen klargör Högsta domstolen, i linje med ”Kone” och ”Fastigheten Pastorn”, att en förvärvare av en bostadsrätt har fog för att sätta sin tillit till ett utdrag ur lägenhetsförteckningen. Som systemet är uppbyggt skulle det kunna skapa problem för omsättningen av bostadsrätter om en förvärvare inte kan lita på̊ uppgifter om pantsättning i ett utdrag ur en lägenhetsförteckning utan själv tvingas stå risken för felaktigheter i ett sådant utdrag. Mot denna bakgrund, skriver Högsta domstolen, bör den som av vårdslöshet orsakar ren förmögenhetsskada genom att lämna ut ett utdrag som är felaktigt eller genom att orsaka fel i förteckningen kunna åläggas att ersätta denna skada.

Bostadsrättsföreningen svarar för uppgifterna oavsett om lägenhetsförteckningen hanteras av föreningen eller att uppdraget givits annan. Är uppgifterna i lägenhetsförteckningen felaktiga förutsätts detta bero på försumlighet från bostadsrättsföreningens sida. Skall då bostadsrättsföreningen undvika ett ekonomiskt ansvar måste föreningen kunna visa att den bristfälliga lägenhetsförteckningen inte beror på försumlighet, vilket i de flesta fall svårligen låter sig göras. Det ekonomiska ansvaret för skadan åligger bostadsrättsföreningen och inte styrelsen, även om det är där den faktiska hanteringen skett. Det spelar vidare ingen roll om den ansvarige i bostadsrättsföreningens styrelse finns kvar i föreningen eller ej.

En bostadsrättsförening kan råka ut för skadeståndsanspråk, bland annat rörande ren förmögenhetsskada. Kontakta Advokatfirman Wilensky om bostadsrättsföreningen behöver hjälp med att hantera ekonomiska krav eller för att se över arbetet i föreningen för att undvika framtida krav. Vi kan utgöra ett kvalificerat stöd för bostadsrättsföreningen i många situationer och rekommenderar ett nära samarbete där frågor kan hanteras löpande. Här kan ni läsa domen.

Kontakta oss för en kostnadsfri första konsultation.

Våra kontor ⌂

MALMÖ

Stora Nygatan 59
211 37 Malmö
Telefon: 040-617 01 00
info@advokatwilensky.se

HELSINGBORG

Strandbadsvägen 19
252 29 Helsingborg
Telefon: 042-24 05 42
info@advokatwilensky.se

LANDSKRONA

Fabriksgatan 9
216 37 Landskrona
Telefon: 0418-200 08
info@advokatwilensky.se