NYHETER

30 aug, 2021

Ersättning för personskada orsakad av covid-19-vaccin

De vaccin mot covid-19 som används i Sverige är testade och godkända. Om en personskada ändå skulle uppstå till följd av ett vaccin finns möjlighet att söka ersättning från Läkemedelsförsäkringen. I dagsläget omfattas alla godkända vaccin som används i Sverige av försäkringen.

Ersättning för personskada omfattar invaliditet, sveda och värk, inkomstförlust mm.

1 feb, 2021

Omprövning av skadestånd

Under vissa förhållanden har Du rätt till omprövning av skadeståndslivräntan när förhållandena sedan ersättning bestämdes förändrats.

Högsta Domstolen har i beslut den 2020-11-04 bland annat förklarat att den fordran på ytterligare ersättning som den försäkrade kan ha vid en omprövning preskriberas i sin helhet tio år från det att den för fordringen väsentliga förändringen av uppkom, t.ex. en lönehöjning i det gamla yrket. Preskriptionstiden på tio år ska alltså räknas från tidpunkten för den väsentliga förändringen. Vidare förklarar Högsta Domstolen att den försäkrade kan ha rätt till flera omprövningar om det händer nya väsentliga förändringar under åren. 

Har Du till exempel haft en sämre löneutveckling i skadat skick än motsvarande löneutveckling om Du varit oskadad, fått förändrad ersättning från försäkringskassan eller på annat sätt drabbats av inkomstförlust är Du välkommen att kontakta Advokatfirman Wilensky för att diskutera möjligheterna till omprövning. Advokatfirman Wilensky har vid flera tillfällen med framgång drivit omprövningsfrågor med resultat att klienternas ekonomi väsentligen förbättrats.

14 jan, 2020

Inkomstförlust vid trafikskada

Advokatfirman har företrätt en kvinna som var inblandad i en trafikolycka och erhöll en sk whiplashskada. Vid skadetillfället tillfället arbetade kvinnan 75 % men gjorde gällande att hon efter att barnen var ”utflugna” skulle arbeta 100 %. Efter förlikning i domstol höjdes ersättningen för inkomstförlust avsevärt från Försäkringsbolaget.

Kontakta oss om Du uppfattar att Du lider inkomstförlust från Försäkringsbolaget.

6 mar, 2019

Verkställighet av beslut om vårdnad, boende och umgänge

Om en förälder inte följer en dom eller ett beslut avseende vårdnad, boende, umgänge eller överlämnande av barn, kan den andra föräldern ansöka om verkställighet hos tingsrätten. Den part som inte följer domen eller beslutet kan då även åläggas att betala vite. I vissa fall kan domstolen besluta om polishämtning. Finns det ett interimistiskt beslut är detta givetvis verkställbart omgående.

5 mar, 2019

Ren förmögenhetsskada bostadsrättsförening

Högsta domstolen har nyligen kommit med ett avgörande, T 1559-18 ”Gamla vägen”, som är av stort intresse för bland annat bostadsrättsföreningar. En bostadsrättsförening har, av Högsta domstolen, ansetts skyldig att ersätta en köpare av en bostadsrätt för skada som orsakats genom att föreningen lämnat felaktiga uppgifter om pantsättning i ett utdrag ur lägenhetsförteckningen.

4 mar, 2019

Utsatt för brott?

Målsägandebiträdets roll är att tillvarata målsägandens intressen i målet, att ge stöd och juridisk rådgivning till målsäganden dels under förundersökningen och dels vid eventuell rättegång. Målsägandebiträdet hjälper även till med eventuellt skadeståndsanspråk. Något som är bra att veta om man har utsatts för brott är att man har möjlighet att föreslå vem som ska utses som målsägandebiträde. Redan i samband med polisanmälan kan man ange namnet på den som önskas eller advokatbyråns namn.

Céline Mois

Du kan läsa mer via länken nedan:
http://www.domstol.se/Till-dig-som-ar/Brottsoffer/Om-du-behover-hjalp/

3 mar, 2019

Genomförande av barnrättsdirektivet

Regeringen har nyligen lämnat förslag som syftar till att genomföra EU:s direktiv om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden.
Förslagen skall öka rättssäkerheten och säkerställa barns rätt till ett effektivt försvar.

27 feb, 2019

Arbetsmiljöbrott – företagsbot

Advokatfirman Wilensky biträder företag och enskilda näringsidkare i fråga om arbetsmiljöbrott, miljöbrott eller andra överträdelser som kan aktualisera företagsbot.

26 feb, 2019

Ilizarovmetoden – behandlingsskada

Om du råkar ut för personskada vid felbehandling inom sjukvården (behandlingsskada) kan du ha rätt till ersättning genom Patientskadelagen.

24 feb, 2019

För Dig som är beviljad livränta från försäkringsbolag

Under vissa förhållanden har du rätt till omprövning av skadeståndslivräntan när förhållandena sedan ersättning bestämdes förändrats.

25 feb, 2018

Föredrag som riktas sig till bostadsrättsföreningar

Advokatfirman Wilensky håller ibland föredrag som riktar sig till bostadsrättsföreningar då vi upplever att bostadsrättsföreningar hanterar många svåra frågor – det kan vara frågor av stor ekonomiskt betydelse för föreningen eller av personlig betydelse för den enskilde medlemmen. Exempel på ämnen som kan förekomma är andrahandsupplåtelse av bostadsrätt samt avhysning. Hör av er om det finns intresse av att deltaga i kommande ett föredrag

Våra kontor ⌂

MALMÖ

Stora Nygatan 59
211 37 Malmö
Telefon: 040-617 01 00
info@advokatwilensky.se

HELSINGBORG

Drottninggatan 11
251 21 Helsingborg
Telefon: 042-24 05 42
info@advokatwilensky.se

LANDSKRONA

Norra Långgatan 24
216 31 Landskrona
Telefon: 0418-200 08
info@advokatwilensky.se

TRELLEBORG

Telefon: 0410-100 03
info@advokatwilensky.se