Skip to main content

NYHETER

11 feb, 2024

Varför anlita en advokat för trafikmål?

ID-kapning

I de flesta trafikbrott får man, till skillnad från många andra brott, inte en offentlig försvarare utsedd för sig av staten.

16 nov, 2023

ID-kapning

ID-kapning

Har Du blivit utsatt för ID-kapning?

Flertalet försäkringsbolag har ett utökat rättsskydd om du har fätt din identitet stulen. Detta utökade rättsskydd innebär att vissa försäkringsbolag ersätter större delen av dina ombudskostnader för förenklade tvistemal till följd av identitetsstöld. Vissa försäkringsbolag kräver inte ens självriskför denna typ av tvist vilket annars är det normala.

Flertalet försäkringsbolag hjälper dig före det blir en rättlig process. Till exempel hjälper vissaförsäkringsbolag dig att bestrida fordringar som har uppstätt genom att nägon har använt din identitet för att till exempel beställa varor pã internet.

Kontakta Advokatfirman Wilensky om Du har blivit utsatt för ID-kapning.

23 maj, 2023

Försäkringsersättning

ID-kapning

Advokatfirman biträder klient som får resning i Hovrätten!

Läs mer på Dagens Juridik! >

14 mar, 2023

Livränta från försäkringsbolag

ID-kapning

Vid en trafikolycka med inkomstförlust som följd fastställer trafikförsäkringsbolaget en slutliglivränta som utbetalas fram till pensionsåldern. Livräntan beräknas med utgångspunkt på den inkomst som skadelidande hade innan trafikskadan och ska motsvara att den drabbade även efter skadan får samma inkomster som hen hade före olyckans inträffande.

17 nov, 2022

Obehörig transaktion genom Bank-ID

ID-kapning

En man ska få tillbaka 385 000 kronor av banken trots att han varit grovt oaktsam och lämnat ut sina bankuppgifter till obehöriga.

24 apr, 2022

Reklamation vid fel i fastighet/bostadsrätt

ID-kapning

Vid fel i fastighet eller bostadsrätt krävs det att man som köpare reklamerar felet till säljaren inom en skälig tid. Detta innebär alltså att köparen skall meddela säljaren om det fel man upptäckt. Det finns en preskriptionsfrist på 10 år vid fel i fastighet vilket innebär att man kan åberopa fel 10 år framåt från tillträdesdagen. För fel vid bostadsrätt är däremot preskriptionsfristen 2 år. Efter att preskriptionstiden löpt ut kan man inte längre åberopa fel i sin bostadsrätt respektive fastighet.

12 jan, 2022

Har Du skadats av ett oförsäkrat fordon?

ID-kapning

Det finns omkring 50 000 oförsäkrade fordon i Sverige. De orsakar skador på personer och egendom för flera hundra miljoner kronor om året.

30 aug, 2021

Ersättning för personskada orsakad av covid-19-vaccin

ID-kapning

De vaccin mot covid-19 som används i Sverige är testade och godkända. Om en personskada ändå skulle uppstå till följd av ett vaccin finns möjlighet att söka ersättning från Läkemedelsförsäkringen. I dagsläget omfattas alla godkända vaccin som används i Sverige av försäkringen.

Ersättning för personskada omfattar invaliditet, sveda och värk, inkomstförlust mm.

1 feb, 2021

Omprövning av skadestånd

ID-kapning

Under vissa förhållanden har Du rätt till omprövning av skadeståndslivräntan när förhållandena sedan ersättning bestämdes förändrats.

14 jan, 2020

Inkomstförlust vid trafikskada

ID-kapning

Advokatfirman har företrätt en kvinna som var inblandad i en trafikolycka och erhöll en sk whiplashskada. Vid skadetillfället tillfället arbetade kvinnan 75 % men gjorde gällande att hon efter att barnen var ”utflugna” skulle arbeta 100 %. Efter förlikning i domstol höjdes ersättningen för inkomstförlust avsevärt från Försäkringsbolaget.

Kontakta oss om Du uppfattar att Du lider inkomstförlust från Försäkringsbolaget.

6 mar, 2019

Verkställighet av beslut om vårdnad, boende och umgänge

ID-kapning

Om en förälder inte följer en dom eller ett beslut avseende vårdnad, boende, umgänge eller överlämnande av barn, kan den andra föräldern ansöka om verkställighet hos tingsrätten. Den part som inte följer domen eller beslutet kan då även åläggas att betala vite. I vissa fall kan domstolen besluta om polishämtning. Finns det ett interimistiskt beslut är detta givetvis verkställbart omgående.

5 mar, 2019

Ren förmögenhetsskada bostadsrättsförening

ID-kapning

Högsta domstolen har nyligen kommit med ett avgörande, T 1559-18 ”Gamla vägen”, som är av stort intresse för bland annat bostadsrättsföreningar. En bostadsrättsförening har, av Högsta domstolen, ansetts skyldig att ersätta en köpare av en bostadsrätt för skada som orsakats genom att föreningen lämnat felaktiga uppgifter om pantsättning i ett utdrag ur lägenhetsförteckningen.

4 mar, 2019

Utsatt för brott?

Målsägandebiträdets roll är att tillvarata målsägandens intressen i målet, att ge stöd och juridisk rådgivning till målsäganden dels under förundersökningen och dels vid eventuell rättegång. Målsägandebiträdet hjälper även till med eventuellt skadeståndsanspråk. Något som är bra att veta om man har utsatts för brott är att man har möjlighet att föreslå vem som ska utses som målsägandebiträde. Redan i samband med polisanmälan kan man ange namnet på den som önskas eller advokatbyråns namn.

Céline Mois

Du kan läsa mer via länken nedan:
http://www.domstol.se/Till-dig-som-ar/Brottsoffer/Om-du-behover-hjalp/

3 mar, 2019

Genomförande av barnrättsdirektivet

Regeringen har nyligen lämnat förslag som syftar till att genomföra EU:s direktiv om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden.
Förslagen skall öka rättssäkerheten och säkerställa barns rätt till ett effektivt försvar.

27 feb, 2019

Arbetsmiljöbrott – företagsbot

Advokatfirman Wilensky biträder företag och enskilda näringsidkare i fråga om arbetsmiljöbrott, miljöbrott eller andra överträdelser som kan aktualisera företagsbot.

26 feb, 2019

Ilizarovmetoden – behandlingsskada

Om du råkar ut för personskada vid felbehandling inom sjukvården (behandlingsskada) kan du ha rätt till ersättning genom Patientskadelagen.

24 feb, 2019

För Dig som är beviljad livränta från försäkringsbolag

Under vissa förhållanden har du rätt till omprövning av skadeståndslivräntan när förhållandena sedan ersättning bestämdes förändrats.

Våra kontor ⌂

MALMÖ

Stora Nygatan 59
211 37 Malmö
Telefon: 040-617 01 00
info@advokatwilensky.se

HELSINGBORG

Strandbadsvägen 19
252 29 Helsingborg
Telefon: 042-24 05 42
info@advokatwilensky.se

LANDSKRONA

Fabriksgatan 9
216 37 Landskrona
Telefon: 0418-200 08
info@advokatwilensky.se