Skip to main content

FÖRETAG  •  KOMMERSIELL JURIDIK

Avtalsrätt

Vår inställning är att problem ska förebyggas. Genom att vara behjälpliga redan vid avtalets tillkomst kan vi minimera risken för framtida tvister. Vår erfarenhet är ett viktigt stöd vid avtalsförhandlingar, både juridiskt och affärsmässigt.

Arbetsrätt

Vi hanterar olika slag av arbetsrättsliga frågor. Allt från upprättande av anställningsavtal, avsked/uppsägning på grund av personliga skäl eller i anledning av arbetsbrist, biträde vid MBL-förhandlingar och arbetsrättsliga tvister.

Bolagsrätt

Advokatfirman biträder med rådgivning till såväl aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor, föreningar som stiftelser. Frågeställningarna kan ibland röra vid närliggande områden som exempelvis ägar- och samarbetsavtal, förvärv, generationsskiften och likvidation.

Bostadsrättsjuridik

Advokatbyrån biträder bostadsrättsföreningar såväl som bostadsrättsföreningars medlemmar i frågor om fastigheten, föreningsrätt samt i ekonomiska frågor kring bostadsrätten. Vi arbetar även med övergripande frågor som föreningsfrågor, stadgefrågor och även frågor kring den löpande driften exempelvis störningar, förverkanden, skador i lägenheter och ansvarsfördelning,  andrahandsupplåtelser, störningar och entreprenadfrågor. 

LSS

Advokatfirman Wilensky har expertis inom området personlig assistans och assistansersättning. Vi har dessutom omfattande framgångsrik processerfarenhet inom assistansområdet.

För att bedriva verksamhet enligt LSS krävs tillstånd och ett omfattande regelverk måste följas. Vi lämnar rådgivning och biträde angående frågor som rör tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans eller annan verksamhet enligt LSS.

Offentlig upphandling

Wilensky & Partners biträder både upphandlande enheter och leverantörer i offentliga upphandlingar. Vårt mål är alltid att hitta de smidigaste och kostnadseffektivaste lösningarna, utan att tumma på kvalitén.

Vi har dessutom erfarenhet av att företräda leverantörer och upphandlande enheter inför domstol i mål om skadestånd och överprövning av upphandling.

Skadestånds- och försäkringsrätt

Advokatfirman Wilensky hjälper vidare företag som har lidit skada med att få den ersättning de är berättigade till genom att driva ärendet utom rätta eller i domstol. Vi hjälper, i samband med att ärendet inleds, till med att söka ersättning ur det rättsskydd som ofta ingår i företagsförsäkringar, vilket innebär att kostnaderna för ett juridiskt ombud minskar.

Processer och skiljeförfarande

Advokatfirman Wilensky biträder företag, privatpersoner och organisationer i allmän domstol, förvaltningsdomstol och specialdomstol. Advokatfirmans jurister har lång erfarenhet av tvister inom många olika verksamhetsområden och vi kan tillhandahålla den kompetens som varje ärende kräver.

Våra kontor ⌂

MALMÖ

Göran Olsgatan 1

211 22 Malmö
Telefon: 040-617 01 00
info@advokatwilensky.se

HELSINGBORG

Strandbadsvägen 19

252 29 Helsingborg
Telefon: 042-24 05 42
info@advokatwilensky.se

LANDSKRONA

Fabriksgatan 9

216 37 Landskrona
Telefon: 0418-200 08
info@advokatwilensky.se