Skip to main content

HELSINGBORG

Advokat Helsingborg – Wilensky

Advokatfirma Helsingborg

Advokatfirman Wilensky är lokalt förankrad i Helsingborg framförallt genom Advokat Céline Mois.

Céline Mois arbetar främst med brottmål, migrationsrätt, familjerätt, försäkringsrätt och kommunjuridik. Céline är särskilt engagerad som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. På det migrationsrättsliga området har Céline bred kompetens och stor erfarenhet av uppdrag som offentligt biträde i mål rörande asyl, arbetstillstånd, anknytning och förvar. Céline biträder även klienter i krävande familjerättsliga mål avseende vårdnad, boende och umgänge. I övrigt agerar Céline ombud för kommuner inom olika rättsområden samt företräder privatpersoner i ärenden som bland annat rör person- och trafikskador och socialförsäkringsjuridik. Céline anslöt sig till Advokatfirman Wilensky 2014.

Advokatfirma Helsingborg

BROTTMÅL

Oavsett om du har varit utsatt för brott eller är misstänkt för brott kan situationen kännas mycket svår och jobbig. Vi på Advokat Wilensky är specialiserade på brottmål och har lång erfarenhet inom området. Vi finns här för dig om du behöver en försvarsadvokat, målsägandebiträde eller en särskild företrädare för barn.

FAMILJERÄTT

Frågor inom familjerätt är väldigt känsliga och betydelsefulla. På Advokat Wilensky har vi lång erfarenhet och kompetens inom familjemål. Vi finns här för att hjälpa dig i frågor som skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge med barn. Vi finns även för dig som behöver hjälp med bodelning, arvstvist och annan ekonomisk familjetvist.

Vi hjälper även till med ansökan i de tvister som du kan beviljas rättshjälp eller rättsskydd.

SOCIALRÄTT

LVU – Lagen om vård av unga

När ett beslut om tvångsvård av ett barn eller en ungdom har fattats av socialtjänsten förordnar domstolen ett offentligt biträde för den om omhändertagits och föräldrarna. Offentligt biträde innebär en kostnadsfri juridisk hjälp från en jurist eller en advokat. Ett offentligt biträde skall tillvarata sin klients intressen, och ge råd och stöd under processen.

Enskilda kan framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde. Advokatfirman Wilensky har gedigen erfarenhet av att företräda enskilda när det gäller ärenden om tvångsvård och åtar oss uppdrag i mån av tid.

 

LVM – Lagen om vård av missbrukare

Tvångsvård enligt LVM innebär i många fall att den berörda personen placeras på ett behandlingshem under en period och grundar sig i ett beslut från socialtjänsten omedelbart omhändertagande av någon som riskera att allvarligt skadas av ett fortgående missbruk av alkohol eller droger.

 

När ett beslut om tvångsvård enligt LVM har fattats har den enskilde rätt till ett offentligt biträde, som kan vara en jurist eller advokat. Den enskilde har också rätt att välja den jurist eller advokat som skall förordnas. Den begärda juristen eller advokaten ska då om möjligt förordnas.

Advokatfirman Wilensky åtar sig uppdrag som offentligt biträde i ärenden om LVM och har stor erfarenhet inom olika former av tvångsvård.

LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Psykiatrisk tvångsvård innebära antingen sluten psykiatrisk tvångsvård på en psykiatrisk avdelning eller öppen psykiatrisk tvångsvård genom att den tvångsvårdade måste iaktta särskilda villkor för den psykiatriska vården. Psykiatrisk tvångsvård är en mycket ingripande åtgärd och den enskildes rättigheter måste bevakas.

I ett ärende om LPT har patienten rätt till ett offentligt biträde (advokat eller jurist) och att själv begära vilken advokat eller jurist som skall bli förordnad. Advokatfirman Wilensky har mycket god kunskap gällande socialrätt och åtar sig uppdrag som offentligt biträde.  

 

LRV – Lagen om rättspsykiatrisk vård

En domstol kan som påföljd (straff) vid brott döma någon som anses vara psykiskt sjuk till rättspsykiatrisk vård. Vid sådan vård tillämpas lagen om rättspsykiatrisk vård. Rättspsykiatrisk vård kan antingen vara sluten eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård. Frågan om den rättspsykiatriska vården ska fortsätta eller upphöra, måste omprövas var sjätte månad.

I samband med omprövning av den rättspsykiatriska tvångsvården har patienten inte bara rätt till ett offentligt biträde utan också begära den jurist eller advokat som denne önskar. Advokatfirman Wilensky har stor erfarenhet av att företräda klienter gällande tvångsvård och åtar oss uppdrag som offentligt biträde.

 

LSS – Lagen om stöd och service för funktionshindrade

 

LSS – Lagen om stöd och service för funktionshindrade är ett specialområde som endast en liten del av advokatbyråerna i området har kompetens inom. Att få rätt hjälp kan vara avgörande för brukaren.

Advokatfirman Wilensky har expertis inom området personlig assistans och assistansersättning. Vi har omfattande processerfarenhet när det gäller assistansmål som ombud åt privatpersoner och kommuner.

 

Socialtjänsten har under vissa förhållanden rätt att omedelbart omhänderta barn enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Ett barn eller ungdom upp till 20 års ålder kan bli föremål för LVU. Grunden för LVU kan vara brister i omsorgen eller den unges eget destruktiva beteende. Vård enligt LVU innebär ofta att barnet placeras i ett familjehem eller på ett behandlingshem för ungdomar.

I ett ärende om LVU har vardera vårdnadshavare rätt till ett offentligt biträde (advokat eller biträdande jurist) som tillvaratar vårdnadshavarens rätt. Även barnet/den unge har rätt till ett offentligt biträde. Om barnet är under 15 år gammal är det offentliga biträdet även ställföreträdare för barnet och ska då ta egen ställning till vad som är bäst för barnet.

Vill du ha hjälp i ett LVU-ärende har du rätt att begära den advokat på Advokat Wilensky som du önskar.

Lagen om vård av missbrukare

Socialtjänsten har under vissa förhållanden rätt att omedelbart omhänderta någon som riskerar att allvarligt skadas av ett fortgående missbruk av alkohol eller droger. Då tillämpas lagen om vård av missbrukare (LVM). Vård enligt LVM innebär i många fall att den berörda personen placeras på ett behandlingshem under en period.

I ett ärende om LVM har du rätt till ett offentligt biträde (advokat eller biträdande jurist) som tillvaratar din rätt. Du har även rätt att begära den advokat på Advokat Wilensky som du önskar.

MIGRATIONSRÄTT

Asylrätt

Den som ansöker om asyl i Sverige kan få uppehållstillstånd på olika grunder – flykting, alternativt skyddsbehövande, övrig skyddsbehövande och synnerligen ömmande omständigheter. Asyljuridiken är ett svårt rättsområde som omfattar både svensk lag och utländska konventioner. Dessutom måste det offentliga biträdet för att på bästa sätt hjälpa klienten ha erfarenhet från olika typer av ärenden och känna till de speciella förhållandena i olika länder. Asylsökanden har i de allra flesta fallen rätt till ett offentligt biträde och kan begära att få en viss advokat eller jurist. Utnyttja möjligheten och begär att Migrationsverket förordnar en erfaren och driven migrationsrättsjurist från Advokatfirman Wilensky. När du väl har fått ett offentligt biträde är det oftast svårt att få byta även om du är missnöjd.

Kontakta Advokatfirman Wilensky om du har frågor kring asyl och offentligt biträde. 

Förvar

Att vara förvarstagen innebär att du är frihetsberövad och att rörelsefriheten är begränsad till en låst avdelning på ett av Migrationsverkets förvar.

Om du har tagits i förvar har du rätt till ett offentligt biträde som antingen kan vara en jurist eller en advokat. Du har rätt att välja vilket offentligt biträde du önskar. Alla migrationsrättsjurister från Advokatfirman Wilensky tar uppdrag som offentliga biträde vid förvar och hanterar sådana ärenden skyndsamt och kompetent. Om du vill att någon från Advokatfirman Wilensky skall hjälpa dig som offentligt biträde går det bra att berätta för Migrationsverket om vem du vill ha.

Våra kontor ⌂

MALMÖ

Stora Nygatan 59
211 37 Malmö
Telefon: 040-617 01 00
info@advokatwilensky.se

HELSINGBORG

Strandbadsvägen 19
252 29 Helsingborg
Telefon: 042-24 05 42
info@advokatwilensky.se

LANDSKRONA

Fabriksgatan 9
216 37 Landskrona
Telefon: 0418-200 08
info@advokatwilensky.se