Skip to main contentHELSINGBORG

Advokatbyrå Helsingborg

Advokatfirman Wilensky är lokalt förankrad i Helsingborg framförallt genom Advokat Céline Mois.

Céline Mois arbetar främst med brottmål, migrationsrätt, familjerätt, försäkringsrätt och kommunjuridik. Céline är särskilt engagerad som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. På det migrationsrättsliga området har Céline bred kompetens och stor erfarenhet av uppdrag som offentligt biträde i mål rörande asyl, arbetstillstånd, anknytning och förvar. Céline biträder även klienter i krävande familjerättsliga mål avseende vårdnad, boende och umgänge. I övrigt agerar Céline ombud för kommuner inom olika rättsområden samt företräder privatpersoner i ärenden som bland annat rör person- och trafikskador och socialförsäkringsjuridik. Céline anslöt sig till Advokatfirman Wilensky 2014.

BROTTMÅL

Oavsett om du har blivit utsatt för brott eller är misstänkt för brott kan situationen kännas svår och påfrestande. På Advokat Wilensky är vi specialiserade på brottmål med lång erfarenhet inom området. Vi finns här för att bistå dig som behöver en försvarsadvokat, målsägandebiträde eller en särskild företrädare för barn.

FAMILJERÄTT

Frågor inom familjerätt är känsliga och avgörande. Advokat Wilensky har omfattande erfarenhet och kompetens inom familjemål och står till tjänst för att stödja dig i frågor som skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge med barn. Vi hjälper även vid bodelning, arvstvist och andra ekonomiska familjetvister.

Vi assisterar också med ansökan i tvister där rättshjälp eller rättsskydd kan beviljas.

SOCIALRÄTT

LVU – Lagen om vård av unga

När socialtjänsten fattar beslut om tvångsvård av ett barn eller en ungdom, förordnar domstolen ett offentligt biträde för den som omhändertagits och föräldrarna. Offentligt biträde innebär kostnadsfri juridisk hjälp från en jurist eller advokat, som ska tillvarata klientens intressen och ge råd och stöd under processen. Individer kan uttrycka önskemål om valet av offentligt biträde. Advokatfirman Wilensky har omfattande erfarenhet av att företräda enskilda i ärenden om tvångsvård.

LVM – Lagen om vård av missbrukare

Tvångsvård enligt LVM innebär ofta att den berörda personen placeras på ett behandlingshem efter beslut från socialtjänsten om omedelbart omhändertagande på grund av risk för allvarlig skada till följd av pågående missbruk av alkohol eller droger.

När ett beslut om tvångsvård enligt LVM fattas, har den enskilde rätt till ett offentligt biträde, antingen en jurist eller advokat, med möjlighet att själv välja. Advokatfirman Wilensky åtar sig uppdrag som offentligt biträde i ärenden om LVM med stor erfarenhet inom olika former av tvångsvård.

LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Psykiatrisk tvångsvård kan vara antingen sluten eller öppen och kräver särskilda villkor för vården. I ett ärende om LPT har patienten rätt till ett offentligt biträde, antingen advokat eller jurist, och möjlighet att välja den önskade juristen eller advokaten. Advokatfirman Wilensky har gedigen kunskap inom socialrätt och tar sig an uppdrag som offentligt biträde i LPT-ärenden.

LRV – Lagen om rättspsykiatrisk vård

En domstol kan som påföljd vid brott döma någon psykiskt sjuk till rättspsykiatrisk vård, antingen sluten eller öppen. Vid omprövning var sjätte månad bedöms om den rättspsykiatriska vården ska fortsätta. I ett LRV-ärende har patienten rätt till ett offentligt biträde och kan själv begära önskad jurist eller advokat. Advokatfirman Wilensky har omfattande erfarenhet av att företräda klienter i tvångsvårdsärenden och tar sig an uppdrag som offentligt biträde.

LSS – Lagen om stöd och service för funktionshindrade

LSS är ett specialområde där Advokatfirman Wilensky har kompetens inom personlig assistans och assistansersättning. Vi har bred processerfarenhet och agerar som ombud åt både privatpersoner och kommuner.

Socialtjänsten har rätt att omhänderta barn under vissa förhållanden enligt LVU. I LVU-ärenden har varje vårdnadshavare och barnet rätt till ett offentligt biträde. Advokatfirman Wilensky erbjuder stöd och företräder klienter i LVU-ärenden.

LAGEN OM VÅRD AV MISSBRUKARE

Socialtjänsten kan omhänderta någon som riskerar allvarlig skada på grund av pågående missbruk av alkohol eller droger enligt LVM. I ett LVM-ärende har du rätt till ett offentligt biträde, antingen en advokat eller biträdande jurist, med möjlighet att välja. Advokatfirman Wilensky erbjuder erfaren juridisk hjälp och företräder klienter i LVM-ärenden.

MIGRATIONSRÄTT

Asylrätt

Asylsökande i Sverige kan få uppehållstillstånd på olika grunder. Asyljuridiken är komplex och omfattar svensk lag och internationella konventioner. De flesta asylsökande har rätt till ett offentligt biträde och kan begära en specifik advokat eller jurist. Kontakta Advokatfirman Wilensky för hjälp med asylfrågor och offentligt biträde.

Förvar

Förvarstagen innebär frihetsberövande med begränsad rörelsefrihet på ett av Migrationsverkets förvar. Vid förvar har du rätt till ett offentligt biträde, antingen en jurist eller advokat, med möjlighet att välja. Advokatfirman Wilensky tar uppdrag som offentligt biträde vid förvar och hanterar ärenden effektivt och kompetent. Kontakta oss om du önskar att någon från Advokatfirman Wilensky hjälper dig som offentligt biträde.

Advokatbyrå Helsingborg

Advokat Helsingborg
Advokatbyrå Helsingborg
Advokatfirma Helsingborg
Jurist Helsingborg

Våra kontor ⌂

MALMÖ

Göran Olsgatan 1

211 22 Malmö
Telefon: 040-617 01 00
info@advokatwilensky.se

HELSINGBORG

Strandbadsvägen 19

252 29 Helsingborg
Telefon: 042-24 05 42
info@advokatwilensky.se

LANDSKRONA

Fabriksgatan 9

216 37 Landskrona
Telefon: 0418-200 08
info@advokatwilensky.se